Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja tietosuoja.

Tietosuojaseloste

Turvavene käsittelee henkilötietoja henkilötietolain, tietosuoja-asetuksen sekä perintälupaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Turvavene huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja käytetään pelkästään toimeksiantojen hoitamiseen, hallintaan tai kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, Turvaveneen tai yhteistyökumppaneiden markkinointiin sekä riskienhallintaan. Tietoja rekistereihin hankitaan toimeksiantajalta/asiakkaalta. Turvaveneen edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa ja viestejä voidaan tallentaa viestien sisällön varmistamiseksi.

Turvavene ei luovuta mitään halussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ko. henkilöt ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolosopimuksen

Turvavene on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Turvavene kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietojasi.

 1. Rekisterinpitäjä

Turvavene

Y-tunnus: 3174151-4

Garsbölentie 45

21630 Lielahti TL

 

 1. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Matti Linna

Turvavene

Garsbölentie 45

21630 Lielahti TL

matti.linna@turvavene.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Turvavene asiakas- ja markkinointirekisteri

 

 1. Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen (artikla 6.1.f) ja johdanto-osan kohta 47), sopimuksen täytäntöönpanemiseen asiakassuhdetta hoidettaessa (artikla 6.1.b)) tai rekisteröidyn suostumukseen (artikla 6.1.a)).

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito toimeksiantajaan/asiakkaisiin, asiakasviestintä ja markkinointi.  

 

 1. Rekisteröityjen ryhmä

 

Rekisteröityjen ryhmä koostuu ostavista sekä potentiaalisista asiakkaista, entisistä asiakkaista asiakkaistatoimeksiantaja-asiakkaiden yhteyshenkilöistä, potentiaalisen asiakassuhteen yhteyshenkilöistä ja rekisterinpitäjän sidosryhmään kuuluvien yhteyshenkilöiden yhteystiedoista.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot

Asema yhtiössä (jos asiakas on yritys)

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Osoite

Yritys/organisaatio (jos asiakas on yritys)

Yrityksen toimialaluokka (jos asiakas on yritys)

Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja (jos asiakas on yritys)

 

 

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään oston yhteydessä tai muutoin suoraan asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä julkisista rekistereistä.

 1. Säännönmukaiset vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolista alihankkijaa tai ohjelmistopalveluntarjoajaa, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.  Rekisterinpitäjä tällöinkin vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhtiö ei siirrä rekisteröityjen henkilö- tai muita tietoja EU tai ETA- alueen ulkopuolelle.

 

 1. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään aina niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi tai asiakassuhteen perustamiseksi.

 

 1. Profilointi

Yhtiö ei harjoita profilointia rekisterissä oleviin henkilötietoihin.

 

 1. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterin tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, jotka siihen työtehtäviensä vuoksi ovat oikeutettuja. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Yhtiö käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja sähköisenä aineistona.

Sähköinen aineisto

Yritys on toteuttanut tarpeelliseksi katsomansa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet rekisterin suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja käytöltä.

 

 1. Tarkastusoikeus ja henkilötietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja yksilöidysti siten, että yhtiö kykenee varmistumaan rekisteröidyn henkilöllisyydestä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnönesittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyyntö tulee esittää tietosuojavastaavalle (kohta 2). Tarkastuspyyntö voidaan esittää kerran vuodessa kuluitta, jonka jälkeen yhtiö perii hallinnollisena maksuna 75 euroa tarkastuspyynnön aiheuttamasta työstä. Yhtiö vastaa pyynnönesittäjälle yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyn ajan puitteissa (pääasiallisesti kuukauden kuluessa pyynnön esityksestä).

Mikäli rekisteröity toteaa tietonsa virheelliseksi, rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on vastaanottanut virheellisen tiedon, mikäli ilmoittaminen ei ole kohtuutonta. Korjauspyyntö tulee esittää kirjallisesti osoitteeseen matti.linna@turvavene.fi

 

 1. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä esimerkiksi siihen saakka, kunnes rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansa pitävyyden. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Mikäli rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

 1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää, esimerkiksi yhtiön muuttaessa henkilötietojen käsittelyä koskevaa menettelyään ja viranomaisten ohjeistuksen tai lainsäädännön muuttuessa.

 

 1. Evästeiden käyttö

Mitä evästeet (cookies) ovat? Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle internet-sivulta. Turvavene kotisivuilla evästeiden avulla pyritään ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivuston käyttäjät ovat kiinnostuneita. Lisäksi evästeiden avulla sivusto muistaa siellä käyneen käyttäjän, jos käyttäjä palaa sivustolle. Käytetyt evästeet eivät vahingoita tietokonetta. Evästeitä on kahdenlaisia. Toiset evästeet tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle pitkäksi ajaksi. Niitä käytetään esimerkiksi toiminnoissa, jotka kertovat, mitä uutta kyseiselle internet-sivulle on tullut sen jälkeen, kun käyttäjä kävi siellä edellisen kerran. Toisentyyppiset evästeet, ns. sessioncookies-evästeet, tallentuvat vain väliaikaisesti siksi ajaksi, kun käyttäjä on kyseisellä sivulla.

Turvavene käyttää evästeitä siksi, että niiden avulla voidaan tehdä sivujen käyttöä koskevia tilastoja luotettavammin ja näin tehdä internet-sivuista entistä paremmat ja asiakasystävällisemmät. Käytämme evästeitä myös helpottamaan sivujen käyttöä. Turvavene ei tallenna evästeisiin henkilötietoja eikä muuta arkaluontoista tietoa. Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit halutessasi muuttaa tietokoneesi (tai matkapuhelimesi) selaimen selainasetuksia. Huomioithan, että Turvavene katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Ohje evästeiden poistamiseen: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.8.2021.